Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Statuten

 

Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “Jachtclub Reeuwijk”.

Zij is gevestigd te Reeuwijk. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de beoefening en bevordering van de watersport.

 

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg, in het bijzonder door:

a.       het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, alsmede het houden van cursussen en lezingen de     watersport betreffende;

b.       het organiseren van wedstrijden en tochten;

c.        het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie;

d.       het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;

e.        andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Lidmaatschap

Artikel 4

1.     De vereniging kent leden, gezinsleden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.

2.     Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, en, na zich als lid te hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

3.     Gezinsleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, en, na zich als gezinslid te hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

4.     Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en, na zich als jeugdlid te hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet toelating heeft de betrokkene recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

5.     Ereleden zijn zij, die zich tegenover de vereniging in het bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene ledenvergadering op gemotiveerd voorstel van het bestuur of tenminste vijf leden, met twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.

6.     Begunstigers zijn natuurlijke personen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te ondersteunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbedrag.

7.     Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, dan zijn daar mede onder begrepen gezinsleden, jeugdleden en ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

1.     Het lidmaatschap eindigt:

a.       Door overlijden van het lid;

b.       Door opzegging door het lid;

c.       Door opzegging door de vereniging;

d.       Door ontzetting.

2.     De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging geschiedt door het bestuur.

3.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het in artikel 11 te noemen contributiejaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.     Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.     Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk:

a.     Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

b.     Binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of fusie aan hem is meegedeeld.

6.     Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.     Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat betrokkene binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

9.     Op een begunstiger is het bepaalde in lid 1 sub a, b en c, lid 3 en lid 8 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 6

1.     De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimum bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Ereleden zijn niet verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

2.     Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Bestuur

Artikel 7

1.     Het bestuur bestaat uit een door de jaarvergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit leden. De voorzitter wordt in functie gekozen.

2.     De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

3.     De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij een oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4.     Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, genomen in een vergadering waarvan tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.

5.     Is geen voordracht gemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

6.     Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing

Artikel 8

1.     Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn.

2.     Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.     Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.       Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.       Door bedanken.

 

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Artikel 9

1.     Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2.     Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming niet beslissend.

3.     Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

Bestuurstaak – vertegenwoordiging

Artikel 10

1.     Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging

2.     Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin voorziening van de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.

3.     Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.     Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

5.     Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

               I.      onverminderd het bepaalde onder II: het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde, zoals door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld, te boven gaande;

              II.           

a.     het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van onroerende goederen;

b.     het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c.      het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d.     het aangaan van dadingen;

e.     het optreden in rechte waaronder, begrepen het voeren van arbitrale procedures doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f.       het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden géén beroep worden gedaan.

6.     Onverminderd het in de laatse volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

a.         Het bestuur;

b.         Twee of meer gezamenlijk handelende bestuursleden.

 

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 11

1       Het verenigingsjaar, tevens contributiejaar, loopt van één januari tot en met eenendertig december daaraanvolgende.

2       Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

3       Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (hierna ook te noemen de jaarvergadering), behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4       De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen (kascommissie), die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Bij de benoeming van de kascommissie komt telkenmale één lid van de vorige kascommissie niet voor herverkiezing in aanmerking.

5       Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers der vereniging te geven.

6       De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere kascommissie.

7       Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers tien jaren lang te bewaren.

 

Algemene vergaderingen

Artikel 12

1         Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2         Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.   Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.   De benoeming van de in artikel 11 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c.    Voorziening in eventuele vacatures;

d.   Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3         Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4         Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, vergezeld van een opgaaf en toelichting van de te behandelen onderwerpen, van tenminste tien of, zo dit minder mocht zijn, van tenminste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16. De verzoekers kunnen alsdan andere dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 

Toegang en stemrecht

Artikel 13

1        Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en alle begunstigers van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.

2        Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3        Gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de vergadering het woord te voeren tenzij de algemene vergadering anders beslist. Zij hebben geen stemrecht.

4        Ieder lid (niet zijnde een gezinslid of jeugdlid) van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

5        Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 

Voorzitterschap – notulen

Artikel 14

1        De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 12 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2         Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of door een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 15

1         Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2         Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3         Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4         Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5         Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of, in geval van bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vindt herstemming plaats tussen die twee personen die het hoogst aantal stemmen op zich hebben verenigd. Bevinden onder dezen twee of meer personen in de omstandigheden dat op het een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt welke personen voor herstemming in aanmerking komen.

Bij deze derde stemming is hij gekozen die het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. In geval bij deze derde stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6         Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7         Over personen kan alleen schriftelijk worden gestemd. Alle overige stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8         Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9         Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 16

1.     De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt middels het verenigingsblad of schriftelijk aan alle adressen van de leden en begunstigers volgens het register in artikel 4. De termijn van oproeping bedraagt tenminste tien dagen.

2.     Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

 

Statutenwijziging

Artikel 17

1.     In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld, alsmede de plaats waar een afschrift van het voorstel ter inzage ligt.

2.     Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waar de vergadering wordt gehouden.

3.     Een besluit tot statutenwijziging der vereniging behoeft een meerderheid van tenminste twee derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

4.     Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Ontbinding

Artikel 18

1.     De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.

2.     Tenzij de vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.

3.     Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4.     De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan haar vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

 

Huishoudelijk reglement

Artikel 19

1.     De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.     Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Slotbepaling

Artikel 20

Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Waddinxveen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparanten opgegeven en toegelicht waarna de comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op de volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om veertien uur veertien minuten.

 

(volgt ondertekening)