Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Huishoudelijk reglement


§ Vereniging


Verenigingsvlag
Artikel 1
De vlag van de vereniging is rechthoekig, bestaat uit een witte achtergrond en is rondom afgezet met een blauwe rand. In het midden van de vlag staat het verenigingsembleem in blauw en groen. De hijs van de vlag verhoudt zich tot de diepte als 2:3. Het verenigingsvaantje is driehoekig en is verder gelijk aan de verenigingsvlag.

Toelating
Artikel 2
Degene die lid wil worden van de vereniging geeft hiervan kennis aan de secretaris door middel van een hiervoor beschikbaar gesteld formulier. Het bestuur beslist over de toelating. Wanneer dit wenselijk is kan het bestuur, na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, overgaan tot het heffen van entreegeld.

Contributie
Artikel 3
Bij toetreding na 1 augustus is voor alle categorieën van leden over het lopende verenigingsjaar ten hoogste het halve en tenminste een kwart van de contributie verschuldigd, dit ter beoordeling van het Dagelijks Bestuur.

 

§ Bestuur en Besluitvorming


Bestuur
Artikel 4
4.1 Vergaderingen zijn te onderscheiden in Bestuurs- en Ledenvergaderingen.
4.2 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het Bestuur dit nodig oordelen.

Portefeuilles
Artikel 5
5.1 Naast de in de Statuten vastgelegde bestuursfuncties voor voorzitter, secretaris en penningmeester, kan het bestuur aan bestuursleden specifieke portefeuilles toekennen zoals havenzaken (de havencommissaris of havenmeester), wedstrijden (wedstrijdcommissaris), jeugd, vloot, vastgoed et cetera, zulks in overleg te besluiten en benoemen binnen het bestuur.
5.2 Het bestuurslid met een specifieke portefeuille is binnen het bestuur de eerstverantwoordelijke voor het (doen) opstellen van beleid, voorstellen voor
besluitvorming en het (doen) uitvoeren van besluiten binnen het werkingsgebied van de portefeuille.
5.3 Besluiten binnen deze portefeuilles zijn bestuursbesluiten, zowel inhoudelijk als financieel en vallen onder verantwoordelijkheid en de verantwoordingsplicht van het bestuur aan de leden.

Aannemen van geschenken
Artikel 6
Door het Bestuur worden de aangeboden geschenken in naam van de vereniging aangenomen of geweigerd, waarvan het in de eerstvolgende Algemene Vergadering kennis geeft.

Financieel mandaat
Artikel 7
Het Bestuur behoeft de toestemming der Algemene Ledenvergadering voor elke aanschaffing, een bedrag van 75% van het te verwachten jaarinkomen te boven gaand.


§ Haven, clubgebouw en ligplaatsen


Havenregels en aansprakelijkheid
Artikel 8
8.1 In aanvulling op Statuten en Huishoudelijk Reglement stelt het Bestuur desgewenst aanvullende regels vast. Dergelijke regels betreffen bijvoorbeeld het gebruik van het haventerrein en het gebruik van het clubgebouw. Deze regels worden na vaststelling door de ledenvergadering als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement gepubliceerd en bijgehouden.
8.2 De vereniging neemt generlei aansprakelijkheid op zich – in welke vorm ook voor lichamelijk letsel –, voor diefstal van of schade op enigerlei wijze in welke vorm ook toegebracht aan particuliere eigendommen, die zich bevinden op de terreinen, in de gebouwen of, voor zover het schepen betreft, daaraan ligplaats hebbende.

Ligplaatsen
Artikel 9
9.1 Het Bestuur wijst de leden van de vereniging een ligplaats voor het vaarseizoen1 toe en verlengt deze jaarlijks stilzwijgend tenzij:
a) de ligplaatshouder bij beëindiging van het vaarseizoen aan het Bestuur (in persoon van havenmeester, havencommissaris of secretaris) aangeeft geen gebruik te willen maken van de ligplaats of voorkeur heeft voor een andere ligplaats;
b) het Bestuur in persoon van de havencommissaris of havenmeester in overleg met betrokken leden tot een andere toewijzing van ligplaatsen komt vanwege de
1 Het vaarseizoen duurt van 01 april ieder jaar tot 31 oktober daaropvolgend.
voorkeur van één of meerdere van de leden of vanwege een betere verdeling van de schepen (op grond van hun afmetingen) over de ligplaatsen;
c) het Bestuur besluit om geen ligplaats toe te wijzen aan het lid.
9.2 Het bestuur kan besluiten géén ligplaats toe te wijzen aan een lid indien:
a) er meer aanvragen voor ligplaatsen zijn dan dat er ligplaatsen beschikbaar zijn. In dat geval houdt de secretaris van het bestuur een wachtlijst van gegadigden voor een ligplaats bij.
b) er naar oordeel van het bestuur gedrag of gedragingen hebben plaatsgevonden die aanleiding geven het lidmaatschap van betrokkene te beëindigen (Zie Statuten voor einde van het lidmaatschap, artikel 5).
c) er naar oordeel van het bestuur sprake is van een onbruikbaar of aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken vaartuig of onderdelen daarvan of er gebreken zijn aan het schip of de staat van onderhoud van het schip waardoor het schip kan worden aangemerkt als “vaartechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in kennelijk verwaarloosde toestand”.
9.3 Een bestuursbesluit op grond van artikel 10 lid 2 sub b of c wordt, door het bestuur gemotiveerd, verantwoord aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het lid waaraan geen ligplaats is toegekend kan zich ter vergadering verweren op de wijze zoals in de Statuten artikel 5 lid 7 inzake opzegging van het lidmaatschap is vastgelegd.
9.4 Leden en eigenaren van schepen zijn verplicht hun schip te verwijderen van een niet voor dat schip toegewezen ligplaats.
9.5 Ligplaatsen zijn voor leden persoonlijk en mogen niet worden verhuurd of uitgeleend. Bij verkoop van een schip is het niet toegestaan de ligplaats daarbij aan te bieden.
9.6 Leden kunnen tijdens het vaarseizoen uitsluitend in overleg met het Bestuur (in persoon van havenmeester of havencommissaris) en in goed overleg met andere betrokken leden de toewijzing van een ligplaats wijzigen.
9.7 Het bestuur kan leden toestaan buiten het vaarseizoen de boot op een aan hun toegewezen plaats te laten overwinteren.
9.8 Een lid dat een ligplaats krijgt toegewezen of toestemming krijgt zijn schip te laten overwinteren in de verenigingshaven is verplicht het daartoe verschuldigde liggeld te betalen. De liggelden worden vastgesteld in de jaarlijkse algemene ledenvergadering als onderdeel van de vast te stellen begroting voor de vereniging.
9.9 Leden zijn verplicht de aan hun toegewezen ligplaats in goede staat te houden en er geen onomkeerbare of slechts tegen hoge herstelkosten verwijderbare aanpassingen aan te doen. De vereniging draagt zorg voor het onderhoud van de haven en havenfaciliteiten. Indien de ligplaatshouder gebreken aan de ligplaats constateert meldt hij deze (schriftelijk) aan het bestuur.

§ Slotbepalingen


Artikel 10
In gevallen waarin Statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de Algemene Vergadering.
Artikel 11
Indien tot ontbinding van de vereniging wordt overgegaan, zal in de Algemene Vergadering op voorstel van het Bestuur aan het eventueel batig saldo der vereniging een bestemming worden gegeven. Bij gebreke daarvan zal dit saldo als gift worden gezonden aan de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.
Artikel 12
Een exemplaar van Statuten en Reglementen zal de leden bij toetreding tot de vereniging worden toegezonden. Extra exemplaren zijn bij het secretariaat verkrijgbaar voor een door het Bestuur vast te stellen prijs.
Het reglement treedt direct na aanneming in werking.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 28 november 2019, met uitzondering van voorheen artikel 12 (nu 11) inzake de bestemming van een batig saldo bij opheffen van de vereniging. Dit artikel wordt met een nader besluit door de ALV aanvullend gewijzigd.

Havenreglement

 1. De haven is uitsluitend toegankelijk voor pleziervaartuigen van leden.
 2. De eigenaren en houders van vaartuigen zijn verplicht de aanwijzingen van de havencommissaris op te volgen.
 3. De eigenaar of houder van een vaartuig is verplicht te zorgen dat zijn vaartuig aan deugdelijke trossen gemeerd ligt en zodanig dat geen schade kan ontstaan aan enig ander vaartuig of enig andere zaak. De vereniging kan, indien de eigenaar of houder op dit in gebreke blijft, de naar haar nodige voorzieningen treffen op kosten van de nalatige eigenaar of houder. Eigenaren van jachten dienen te zorgen voor goede meertouwen, stootwillen en vastgemaakte dekzeilen.
 4. Het is uitdrukkelijk verboden afvalstoffen, zoals plastic verpakkingsmateriaal, boordvuil, en dergelijke in de haven te deponeren en aldaar olie of olie met water overboord te werken en onderwatertoilet te gebruiken.
 5. Het is verboden op voor anderen hinderlijke wijze muziek te maken, lichtaggregaten te laten draaien of op andere wijze luidruchtig te gedragen.
 6. Dekzeilen en andere uitrustingsstukken moeten zodanig worden achtergelaten dat anderen daar geen last van ondervinden. In ieder geval moeten de steigers vrij blijven van obstakels.
 7. Kinderen die de zwemkunst niet machtig zijn, moeten indien zij zich onder geleide op de steiger en/of op het terrein van de vereniging bevinden, een deugdelijk zwemvest dragen.
 8. Ter voorkoming van brandgevaar is het verboden reparaties te verrichten aan motoren en schepen die zich in de haven bevinden, wanneer daarbij temperaturen optreden waardoor benzine- of oliebrand kan worden veroorzaakt. Dit geldt tevens voor butagas (of dergelijke) installaties, wanneer daar temperaturen optreden waardoor ontploffing of brand veroorzaakt kan worden; voordat de betreffende gastank van boord is verwijderd.
 9. Bestuurders van vaartuigen mogen in de haven slechts met een snelheid van 3 kilometer varen.
 10. De schipper is volledig verantwoordelijk voor het afmeren van zijn schip. Van afgemeerde schepen mag zich geen uitstekend deel over de steiger of buiten de achterzijde van de meerpalen bevinden.
 11. Bezoekende schepen kunnen aan de buitenzijde van de steiger afmeren. Wanneer meerdere schepen naast elkaar moeten liggen, moet door de eigenaars of houders van de tussenliggende schepen, overpad worden verleend.
 12. Het betreden en gebruik maken van, evenals het ligplaats hebben aan de steiger, is geheel voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende personen en/of leden.
 13. Ieder schip dat een ligplaats toegewezen krijgt, dient minimaal WA verzekerd te zijn.
 14. De buitenkant van de steiger dient alleen te worden gebruikt als optuigsteiger.
 15. Het is niet toegestaan tussen de verenigingssteiger en de steiger van de Goudse Roei- en Zeilvereniging en de MWR te zeilen.
 16. De vereniging is niet aansprakelijk voor vermiste goederen die eigendom zijn van leden, bezoekers of gasten.
 17. Bij verstoring van de openbare orde of zedelijkheid door opvarenden heeft de vereniging het recht de betreffende opvarenden de toegang tot de haven te ontzeggen.
 18. In de overige gevallen, waarin dit reglement niet, of niet uitdrukkelijk is voorzien, is men gehouden de aanwijzingen en instructies op te volgen van de havenmeester of bestuur.

 

Regels clubgebouw JCR
Hieronder een beperkt aantal regels waaraan u zich als lid dient te houden:

 • Laat de ruimte en het haventerrein schoon achter. Wat je hebt meegebracht, neem je mee naar huis!
 • Zet de thermostaat van de verwarming die je gebruikt hebt weer in de laagste stand.
 • Sluit het gebouwtje, inclusief tussendeur naar de berging met uw sleutel af, ook als u gaat varen en later weer terug komt.
 • Sluit bij het verlaten van het gebouwtje ook de luiken, doe alle lichten uit.
 • Voorzie alle eigendommen die u in de berging achterlaat van uw naam. Maak van de berging geen pakhuis, houd het netjes.
 • Als gereedschap voor algemeen gebruik zijn in de berging aanwezig:
  • Stroomaggregaat 12 Volt
  • Pomp om olie uit carter te pompen
  • Sleutel om oliefilter los te draaien
  • Werkbank met bankschroef
  • Accu-schroef/boormachine
  • Stellingkast
  • Stofzuiger
  • Kabelhaspel met aansluitstekker voor stroomkast steiger
  • Kantenmaaier
  • Verlengsnoer
  • Heggenschaar
 • De sleutels voor de stroomkast op de steiger hangen in de meterkast links naast de ingang. Hang de sleutel terug na gebruik.
  Wanneer u nog geen sleutel van ons clubgebouwtje hebt, kunt u die verkrijgen bij het secretariaat tegen betaling van de borg.
  Het is verboden in de berging brandgevaarlijke stoffen op te slaan; dus geen verf, aanhangmotoren en brandstoftanks.
  Eigendommen, opgeslagen in ons gebouw, zijn niet door de vereniging verzekerd.
  Wat je van huis meebrengt, neem je ook weer terug naar huis. Laat geen verpakkingen, afval of voedselresten achter in het clubgebouw of op het haventerrein.