Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Havenreglement

 1. De haven is uitsluitend toegankelijk voor pleziervaartuigen van leden.

 2. De eigenaren en houders van vaartuigen zijn verplicht de aanwijzingen van de havencommissaris op te volgen.

 3. De eigenaar of houder van een vaartuig is verplicht te zorgen dat zijn vaartuig aan deugdelijke trossen gemeerd ligt en zodanig dat geen schade kan ontstaan aan enig ander vaartuig of enig andere zaak. De vereniging kan, indien de eigenaar of houder op dit in gebreke blijft, de naar haar nodige voorzieningen treffen op kosten van de nalatige eigenaar of houder. Eigenaren van jachten dienen te zorgen voor goede meertouwen, stootwillen en vastgemaakte dekzeilen.

 4. Het is uitdrukkelijk verboden afvalstoffen, zoals plastic verpakkingsmateriaal, boordvuil, en dergelijke in de haven te deponeren en aldaar olie of olie met water overboord te werken en onderwatertoilet te gebruiken.

 5. Het is verboden op voor anderen hinderlijke wijze muziek te maken, lichtaggregaten te laten draaien of op andere wijze luidruchtig te gedragen.

 6. Dekzeilen en andere uitrustingsstukken moeten zodanig worden achtergelaten dat anderen daar geen last van ondervinden. In ieder geval moeten de steigers vrij blijven van obstakels.

 7. Kinderen die de zwemkunst niet machtig zijn, moeten indien zij zich onder geleide op de steiger en/of op het terrein van de vereniging bevinden, een deugdelijk zwemvest dragen.

 8. Ter voorkoming van brandgevaar is het verboden reparaties te verrichten aan motoren en schepen die zich in de haven bevinden, wanneer daarbij temperaturen optreden waardoor benzine- of oliebrand kan worden veroorzaakt. Dit geldt tevens voor butagas (of dergelijke) installaties, wanneer daar temperaturen optreden waardoor ontploffing of brand veroorzaakt kan worden; voordat de betreffende gastank van boord is verwijderd.

 9. Bestuurders van vaartuigen mogen in de haven slechts met een snelheid van 3 kilometer varen.

 10. De schipper is volledig verantwoordelijk voor het afmeren van zijn schip. Van afgemeerde schepen mag zich geen uitstekend deel over de steiger of buiten de achterzijde van de meerpalen bevinden.

 11. Schepen dienen op de hun toegewezen ligplaats in de jachthaven te gaan liggen.

 12. Bezoekende schepen kunnen aan de buitenzijde van de steiger afmeren. Wanneer meerdere schepen naast elkaar moeten liggen, moet door de eigenaars of houders van de tussenliggende schepen, overpad worden verleend.

 13. Het betreden en gebruik maken van, evenals het ligplaats hebben aan de steiger, is geheel voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende personen en/of leden.

 14. Ieder schip dat een ligplaats toegewezen krijgt, dient minimaal WA verzekerd te zijn.

 15. De buitenkant van de steiger dient alleen te worden gebruikt als optuigsteiger.

 16. Het is niet toegestaan tussen de verenigingssteiger en de steiger van de Goudse Roei- en Zeilvereniging en de MWR te zeilen.

 17. Voor een ligplaats aan de steiger komen alleen leden in aanmerking.

 18. De vereniging is niet aansprakelijk voor vermiste goederen die eigendom zijn van leden, bezoekers of gasten.

 19. Bij verstoring van de openbare orde of zedelijkheid door opvarenden heeft de vereniging het recht de betreffende opvarenden de toegang tot de haven te ontzeggen.

 20. In de overige gevallen, waarin dit reglement niet, of niet uitdrukkelijk is voorzien, is men gehouden de aanwijzingen en instructies op te volgen van de havencommissaris of bestuur.